Začínající podnikatelé

Začínající podnikatelé – důležité informace

Jaké jsou možnosti soukromého podnikání?

Začínající podnikatel může zvolit podle své konkrétní situace některou z následujících forem podnikání:

  • fyzická osoba – živnostník
  • právnická osoba
  • franchisant

 

Co je fyzická osoba-živnostík?

Nejjednodušší a nejbezpečnější forma soukromého podnikání.
Po splnění podmínek stanovených zákonem č. 445/1991 Sb. ve znění dalších změn a doplňků se každá osoba může stát živnostníkem.

 

Jaké jsou formy živnosti?

  • živnost volná, podléhající pouze ohlašovací povinnosti (většina; bez taxativně stanovených podmínek)
  • živnost vázaná, řemeslná a koncesovaná jsou živnosti, u kterých je třeba dokládat odborné znalosti – vzdělání nebo praxi

Začínající podnikatelé

Jak získat živnostenské oprávnění?

Vyplněním registračního formuláře, jeho uplatněním na živnostenském úřadu a zaplacením správního poplatku.
V případě, že se v průběhu podnikání  podnikatel – živnostník rozhodne rozšířit svůj obor činnosti o další, stačí je na živnostenském úřadu ohlásit a požádat o doplnění do živnostenského oprávnění. Rozšíření je bezplatné.

 

Jaké jsou základní povinnosti podnikatele-živnostníka?

Platba měsíčních záloh na zdravotní a sociální pojištění, k 31. březnu následujícího kalendářního roku podat daňové přiznání.
Uplatněním registračního formuláře je nově vzniklý podnikatelský subjekt automaticky zaregistrován Finančním úřadem a Správou sociálního zabezpečení.
U své stávající zdravotní pojišťovny musí ohlášení živnosti provést sám podnikatel – živnostník.
Bude-li podnikatel – živnostník uplatňovat v daňovém přiznání náklady na provoz automobilu, je povinen hradit čtvrtletní zálohy na silniční daň.

 

Co je právnická osoba?

Od 1.1.2014 je účinný zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který zrušil dosavadní zákoník. Orientovat se v nových předpisech je pro laickou veřejnost velmi obtížné. Pro zvolení vhodné formy společnosti je nezbytně nutné poradit se s odborníky.

 

Co je franchisant?

Jde o formu podnikání formou dlouhodobé smluvní spolupráce mezi „franchisorem“ – poskytovatelem franchisingu a „franchisantem“ – odběratelem franchisingu.
Samotný franchising je pak svým způsobem forma společného podnikání, kdy franchisor předává fanchisantovi znalosti o způsobu vedení firmy, veškeré know how pro provoz firmy a propůjčuje mu svou obchodní značku.
Na jednu stranu je franchising pokládán za nejbezpečnější formu soukromého podnikání, na druhé straně však vyžaduje značnou kapitálovou dispozici franchisanta

Jaké možnosti finanční podpory mohou začínající podnikatelé získat?

  • možnost čerpání „rozjezdových“ prostředků z českého státního rozpočtu
  • možnost čerpání „rozjezdových“ prostředků z Evropské Unie.

Prostředky lze získat buď formou dotace, zvýhodněného úvěru, v rámci programu START Ministerstva obchodu a průmyslu ČR.
Opět jde o legislativně i formálně velmi náročnou činnost, a proto je i zde nezbytná pomoc specializovaných odborníků.