Svěřenský fond

Svěřenský fond

Jaká je podstata svěřenského fondu?

Umožňuje vyčlenit vlastníkovi svůj majetek do svěřenského fondu za určitým účelem, který může být veřejně prospěšný, soukromý nebo k investování pro dosažení zisku.

 

 

Kdo může založit svěřenský fond?

Fyzická i právnická osoba. Tato osoba se stává zakladatelem svěřenského fondu

 

Co se děje s takto vyvedeným majetkem?

Zakladatel v okamžiku převedení majetku do svěřenského fondu ztrácí k němu veškerá vlastnická práva a dochází k oddělenému vlastnictví, kdy správu majetku provádí stanovený svěřenský správce.

 

Kdo tedy vlastní vyvedený majetek?

Majetek, který je ve fondu spravovaný, není ve vlastnictví ani zakladatele ani ve vlastnictví správce. Existuje sám o sobě nikým nevlastněn, majetek se stává „anonymní“.

Svěřenský fond

Kdo se stará o majetek ve fondu?

O vyčleněný majetek se stará pověřený svěřenský správce, který je povinen šetřit a rozmnožovat podstatu svěřenského fondu, dbát o naplnění účelu svěřenského fondu. Musí s majetkem ve fondu zacházet s péčí řádného hospodáře.

 

Kdo je obmyšlený?

Obmyšlený ve svěřenském fondu je ten, komu má být ze svěřenského fondu plněno. Obmyšleným může být jedna nebo více osob.

 

Kdy je vhodné založit svěřenský fond?

V běžném životě existuje mnoho důvodů a situací, kdy může být soukromý, rodinný nebo firemní majetek ohrožen. Oddělený majetek nelze zahrnout do exekučního řízení, konkursní podstaty, nelze ho zpeněžit v případě oddlužení. Je také možnou alternativou při dědění, kdy vyvedený majetek nespadne do dědictví, nebo dědicové získají tento majetek až po splnění určitých podmínek stanovených zakladatelem fondu.

 

Jaké jsou výhody svěřenského fondu?

 • Zajištění veřejně prospěšné činnosti
 • Vyvedení  majetku za života pro případ  úmrtí
 • Snížení rizik při investování
 • Zamezení lehkovážného „rozfofrování“ lehce nabytých peněz z dědictví
 • Zajištění sebe a svých blízkých
 • Ochrana a nedostupnost před věřiteli, exekutory
 • Anonymita vlastnictví

 

Jak tedy svěřenský fond funguje?

 • Zakladatel svěřenského fondu vyčlení a oddělí do fondu určitý majetek (dům, akcie, peníze, cokoli čehož je majitelem)
 • Jmenuje správce fondu, který se o majetek fondu bude starat a spravovat ho
 • Jmenuje obmyšleného, který bude mít z tohoto fondu nějaký užitek (bydlení, zisk, dividendy apod.)
 • Následuje úprava podmínek, účelů atd.. Protože svěřenské fondy jsou velmi individuální záležitostí, je každý nový fond specifický a zároveň unikátní

Proto je třeba vytvoření fondu věnovat dostatek času i pozornosti.

Koho zvolit jako svěřenského správce?

Vzhledem k tomu, že se jedná  Váš soukromý majetek není od věci svěřit ho do správy někomu, komu důvěřujete, kdo má odborné znalosti, podnikatelské schopnosti a  bude  s Vámi po celou dobu fungování svěřenského fondu v kontaktu.  V této oblasti se na naši loajalitu můžete spolehnout a zaručíme Vám efektivní hospodaření s majetkem vyvedeným do svěřenského fondu.