Oddlužení pro běžné občany

Oddlužení, tzv. osobní bankrot fyzické osoby

Komu je určeno?

Oddlužení je řešením pro ty dlužníky, kteří se do úpadku nedostali v důsledku podnikatelské činnosti, ale běžné činnosti – zejména provozu domácnosti

Oddlužení pro občany

 

Co je úpadek?

Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

 

Co je oddlužení?

Způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn.

 

Jaký je průběh a výsledek?

Dlužník ve splátkách určených insolvenčním soudem po dobu 5 let hradí alespoň 30% svých závazků věřitelům. Pokud hradí řádně je oddlužení po 5 letech skončeno a dlužník je osvobozen od placení zbytku závazků. Toto zproštění se netýká „nových“ závazků vzniklých po schválení oddlužení.

 

Jaké jsou negativní následky schválení?

Po celou dobu insolvenčního řízení je dlužník veden v registru dlužníků a zůstává tam veden ještě 5 let po skončení

 

Jaké jsou zákonné podmínky pro podání návrhu?

  • Předložit seznam majetku a seznam závazků
  • Všechny pracovní smlouvy za poslední 3 roky
  •  Mzdové listy za poslední 3 roky
  • Výpis z rejstříku trestů

 

Jaké jsou způsoby?

  • Zpeněžení majetkové podstaty
  • Plněním splátkového kalendáře

 

Kolik stojí návrh na podání návrhu?

Za návrh na povolení oddlužení soud nevybírá žádný poplatek. Soud však může, a ve většině případů tak činí, uložit dlužníkovi – navrhovateli povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení a to až do výše 50.000,- Kč. Obvyklá záloha na náklady insolvenčního řízení v případě oddlužení se stanoví v rozsahu 3 – 10 tis. Kč.

 

Kolik stojí celé insolvenční řízení?

V průběhu insolvenčního řízení má insolvenční správce nárok na svou odměnu a náhradu nákladů, které jsou spojeny s výkonem jeho funkce. Insolvenční správce má nárok na paušální měsíční odměnu za dobu trvání oddlužení ve výši 750,- Kč měsíčně a náhradu  nákladů v paušální výši 150,- Kč měsíčně a to vše zvýšeno o DPH, je-li insolvenční správce plátcem DPH. Pokud tedy inslovenční řízení trvá celých 5 let, pak má insolvenční správce celkem nárok na částku cca 65.000,- Kč.

V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty má správce nárok na odměnu vypočtenou z výtěžku zpeněžení.

 

Jak se odměna insolvenčního správce platí?

Pokud dlužník plní splátkový kalendář pak hradí odměnu správci pravidelně měsíčně, a to tak, že si insolvenční správce ze srážek, které obdrží od plátce dlužníka, ponechá částku odpovídající výši měsíční paušální odměny. Zbývající část srážek pak rozdělí poměrně mezi insolvenční věřitele.

 

Jak dlouho trvá, než soud rozhodne?

Insolvenční soud rozhoduje o návrhu dlužníka na povolení oddlužení poměrně rychle. Pokud je návrh pořádku, soud o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.