Exekuce – rady a tipy

Co je exekuce?

Krajní způsob uspokojení pohledávek věřitele/věřitelů.
Samotné slovo „exekuce“ znamená „výkon rozhodnutí“ a v dřívějších dobách bylo užíváno spíše pro označení výkonu trestu.
Dnes se exekucí rozumí zejména ochrana práv a majetku věřitele vůči dlužníkovi, která musí být vždy nařízena soudem nebo jinou oprávněnou institucí.

Kdo je oprávněn exekuci provádět?

exekuce

Exekuční řízení provádí zásadně a vždy soudní exekutor, který je zapsán v seznamu u Exekutorské komory.
Exekutora splňujícího výše uvedenou zákonnou podmínku si může zvolit sám věřitel.

Co jsou tzv. „exekuční tituly“?

Obecně lze říci, že jde o zákonný podklad pro provedení vykonatelně nařízené exekuce.
Typickým exekučním titulem může být

 • platební rozkaz s doložkou právní moci a vykonatelnosti („rozhodnutí soudu“)
 • směnečné platební rozkazy rovněž s doložkou právní moci a vykonatelnosti („nesplacená směnka“)
 • soudem schválené smíry („dohoda dlužníka s věřitelem“)
 • vykonatelné rozhodčí nálezy („mimosoudní rozhodnutí rozhodce“) aj.

Jde o ryze odbornou problematiku a terminologii, a je proto vhodné vždy konzultovat se specialistou/právníkem.

Jaké jsou způsoby provedení exekuce?

 • srážky ze mzdy či jiných pravidelných příjmů (důchod, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti, renta, mateřský příspěvek, stipendium atd.)
 • prodej movitých věcí
 • prodej nemovitostí
 • postižení účtu u peněžního ústavu
 • postižení podniku
 • prodej zástavy
 • postižení nehmotných práv (ochranné známky, patenty atd.)
 • postižení cenných papírů (akcie, podílové listy atd.)
 • pozastavení řidičského oprávnění (jen při vymáhání výživného na nezletilé dítě) a další.

Jaké jsou povinnosti dlužníka při exekuci prodejem movitých věcí (nejčastější způsob exekuce)?

Kromě toho, že jde o nejčastější, jedná se i o nejproblematičtější způsob.
I při něm však existují zákonné povinnosti obou stran

 • dlužník je povinen umožnit exekutorovi vstup do bytu
 • stejně tak musí učinit i jiná osoba do jiného bytu, kde je předpoklad, že se dlužník zdržuje

Exekutor, případně jeho vykonavatel, po vstupu do bytu označí movité věci, které mohou být v exekuci zabaveny („žluté nálepky“)
Exekutor/vykonavatel má právo označit veškeré movité věci, u kterých se lze důvodně domnívat, že jsou ve vlastnictví dlužníka
Pokud označené věci náleží jiné osobě, musí dotyčná osoba tento fakt prokázat buď přímo na místě předložením průkazného dokladu o nabytí, či podáním návrhu na vyškrtnutí ze soupisu.

Jaké jsou nejčastější situace související s exekucí?

Tvrzení dlužníka, že o exekuci nevěděl:

 • exekuce není v žádném případě nařízena „samovolně“ či „dohodou“ věřitele se soudním exekutorem
 • vždy ji nařizuje místně příslušný soud, a to na základě návrhu věřitele
 • z toho vyplývá, že o dluhu se jedná u soudu v procesu, kde je dlužník jednou ze zúčastněných stran

Tvrzení dlužníka, že mu nebylo nic doručeno:

 • usnesení o nařízení exekuce doručuje ze zákona osobně soudní exekutor, a to nejpozději  s prvním příkazem, kterým bývá většinou výkon rozhodnutí o prodeji movitých věcí

Dlužník má vůli hradit, ale nedisponuje dostatkem finančních prostředků:

 • v tomto případě lze exekutora požádat o schválení splátkového kalendáře
 • splátkový kalendář je vstřícným krokem exekutora a na jeho sjednání tedy automaticky nevzniká nárok
 • „nejjistějším“ způsobem je tedy uplatnění návrhu na splátkový kalendář již během řízení u soudu, kdy se rozhoduje o povinnosti (způsobu) uhradit dluh

Jak a kde zjistit jaká exekuční řízení jsou na dlužníka vedena:

 • údaje o řízeních, která jsou proti dlužníkovi vedena, by měl poskytnout místně příslušný okresní soud

Jaká je návaznost exekuce na tzv. „osobní bankrot“?

 • podáním přihlášky do insolvenčního řízení a případným povolením oddlužení se exekuční řízení přerušuje
 • v případě úspěšného oddlužení je exekuce po 5 letech bez dalšího vymáhání ukončena

Jak se lze bránit proti exekuci?

 • odvoláním proti usnesení o nařízení exekuce
 • návrhem na odklad provedení výkonu rozhodnutí
 • vylučovací žalobou k soudu
 • návrhem na zastavení exekuce
 • stížností na postup exekutora k Exekutorské komoře ČR

Jedná však o odborné  činnosti, ke kterým jsou nezbytné znalosti příslušných zákonů a zákonných postupů.
Doporučuje se proto využít služeb odborníka/právníka, který společně s Vámi zvolí nejvhodnější postup a zpracuje příslušné podklady.